ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล


  • Employee Self Services
  • ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Alert Management)
  • ระบบอนุมัติคำขอของพนักงาน (Approve Center)
  • ระบบบันทึกเวลา (Time Attenance)
  • ระบบบริหารข้อมูลองค์กร (Organization)
  • ระบบทะเบียนประวัติพนักงาน (Personnel)
  • ระบบเงินเดือนพนักงาน (Payroll)
  • ระบบรักษาความปลอดภัย (Security)
  • ระบบบริหารข้อมูล (Management Information)


  • ราคาขึ้นอยู่กับบริการที่ต้องการ โปรดสอบถาม Hotline 08-1205-0996, 08-1205-0942
Employee Self Services

Employee Self Services

Employee Self-Service (ESS) คือ ระบบบริหารงานบุคคล ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของ DUO Payroll โดยยกระบบงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพนักงานโดยตรง และมีความถี่ในการใช้งานบ่อยเข้าสู่ระบบ Employee Self Service (ESS)

AlertManagement

ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Alert Management)

DUO Payroll มีระบบการแจ้งเตือน (Alert) ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญ ทำให้ฝ่ายบุคคล,ผู้บริหารได้ทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน

Approve

ระบบอนุมัติคำขอของพนักงาน (Approve Center)

เป็นระบบที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติต่างๆ ซึ่งระบบสามารถเก็บรวบรวมรายการ เอกสารการขออนุมัติของหน้าจอต่างๆ ที่รอการอนุมัติจากผู้ที่มีสิทธิ์อนุมัติ กำหนดสิทธิ์ในการอนุมัติสำหรับ User

TimeAttendance

ระบบบันทึกเวลา (Time Attenance)

เป็นระบบที่ใช้ในการบริหาร ควบคุมเวลาในการทำงานของพนักงานตลอดจนการประมวลผลเวลา เพื่อส่งข้อมูลเข้าระบบ Payroll ในการคำนวณการจ่ายเงินไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขในเรื่องของการหักขาดงาน มาสาย การจ่ายเบี้ยขยันต่างๆ และรองรับ Format เครื่องรูดบัตรได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ

Organization

ระบบบริหารข้อมูลองค์กร (Organization)

เป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับองค์กรโดยระบบนี้ จะเป็นพื้นฐานอย่างแรกในการกำหนดข้อมูล ซึ่งในแต่ละองค์กรจะมีระบบโครงสร้างที่แตกต่างกันไปดังนั้นจึงได้พัฒนาระบบขึ้นมาใหม่ เพื่อรองรับความยืดหยุ่น ซึ่งสามารถจัด Organize ภายในองค์กรได้อย่างอิสระที่จะกำหนดโครงสร้างองค์กรเอง

Personnel

ระบบทะเบียนประวัติพนักงาน (Personnel)

เป็นระบบที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับพนักงาน เช่น ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลรายได้/รายหัก บุคคลค้ำประกัน ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ความสามารถ ประวัติการรักษาพยาบาลรวมถึงโรคประจำตัว ข้อมูลทางครอบครัว ที่อยู่อาศัย ค่าลดหย่อน ประกันสังคม และการกำหนดเงื่อนไขการหักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Payroll

ระบบเงินเดือนพนักงาน (Payroll)

เป็นระบบที่ใช้ในการคำนวณการจ่ายเงินเดือนและค่าแรงของพนักงาน รวมไปถึงรายการหักทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ระบบยังสามารถรองรับเงื่อนไขการคำนวณต่างๆ ได้หลากหลายและมีรูปแบบงวดการจ่ายเงินที่มากขึ้น ซึ่งข้อมูลในแต่ละงวดการจ่ายต่างๆ ระบบจะนำไปประมวลผลเพื่อคำนวณภาษี ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ManagementReport

ระบบบริหารข้อมูล (Management Information)

เป็นระบบที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลกับสรุปผลให้อยู่ในรูปแบบของรายงานหรือกราฟต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำไปใช้พิจารณาในการจัดทำงบประมาณหรือวางแผนต่างๆ ได้ซึ่งโปรแกรมสามารถจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายพนักงานประจำปีได้553/155 หมู่บ้านสราญสิริ ถนนประชาอุทิศ
แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140
โทร. 08-1205-0996, 08-1205-0942
อีเมล์ : services@duoaccounting.com
        Accounting      Payroll Outsourcing       Web Hosting