รายละเอียดบริการ

  ทุกรอบการ จ่ายเงิน
 • รายงานการจ่ายเงินเดือนประจำงวด
 • รายงานสรุปค่าใช้จ่าย
 • สลิปเงินเดือน สำหรับพนักงาน (Online)
 • รายงานใบแจ้งเข้าบัญชีธนาคาร
 • แผ่น Disk ส่งธนาคาร

 • ทุกเดือน
 • รายงานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(ภงด.1)
 • รายงานส่งเงินสมทบประกันสังคม (สปส.1-10)
 • รายงานส่งประกันสังคมสำหรับ พนักงานเข้าใหม่ (สปส. 1-03 หรือ สปส. 1-03/1)
 • แบบแจ้งออกจากประกันสังคม (สปส. 6-09)
 • รายงานส่งเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • ทุกปี
 • รายงานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด. 1ก)
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับพนักงาน


 • ราคาเริ่มต้นที่ 3,500 บาท โปรดสอบถาม Hotline 08-1205-0996, 08-1205-0942

รายละเอียดการทำงาน

Preparation


1. จัดเตรียมข้อมูลบันทึกเวลา

บริษัทฯจัดเตรียมข้อมูลลงเวลาของพนักงาน พร้อมทะเบียนประวัติพนักงาน ให้ DUO

Payroll


3. ประมวลผลเงินเดือน

DUO ประมวลผลเงินเดือน พร้อมจัดทำ File หรือรายงานส่งธนาคารเพื่อนำเงินเข้าบัญชีพนักงาน และ Upload ข้อมูล Payslip ให้พนักงานสามารถดูผ่าน Online ได้

SavePersonnel


2. บันทึกข้อมูลในระบบ DUO Payroll

DUO บันทึกข้อมูลที่ได้จากบริษัทฯ เข้าระบบ DUO Payroll

Send


4. จัดส่งข้อมูลให้ทางราชการ

DUO จัดส่งข้อมูลกับทางราชการผ่าน Internet ทั้งกรมสรรพากร (ภงด.1) และสำนักงานประกันสังคม (สปส.1-10, สปส.1-03, สปส. 1-03/1, สปส. 6-09)553/155 หมู่บ้านสราญสิริ ถนนประชาอุทิศ
แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140
โทร. 08-1205-0996, 08-1205-0942
อีเมล์ : services@duoaccounting.com
        Accounting      Payroll Outsourcing       Web Hosting