DUO Payroll

   เราให้บริการด้านงานทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมถึงการดูแล ทะเบียนประวัติพนักงาน, การจัดการเรื่องระบบบันทึกเวลาทำงาน, รวมถึงการทำเงินเดือนและการจ่ายเงินเดือน เราให้บริการระบบที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าสู่ระบบได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูง และทางเรามีคนดูแลระบบตลอดเวลา

รายละเอียด

เครื่องบันทึกเวลา

FingerScan1

DUO-FS001

ประเภทการใช้งานได้ทั้งลายนิ้วมือและรหัสผ่าน, จำนวนลายนิ้วมือรองรับสูงสุด 1,000 ลายนิ้วมือ, พื้นที่จัดเก็บ 30,000 รายการ

FingerScan2

DUO-FS002

ประเภทการใช้งานได้ทั้งลายนิ้วมือ, รหัสผ่านและบัตรคลื่นความถี่, จำนวนลายนิ้วมือรองรับสูงสุด 3,000 ลายนิ้วมือ, พื้นที่จัดเก็บ 100,000 รายการ

FingerScan3

DUO-FS003

ประเภทการใช้งานได้ทั้งลายนิ้วมือ, รหัสผ่านและบัตรคลื่นความถี่, จำนวนลายนิ้วมือรองรับสูงสุด 10,000 ลายนิ้วมือ, พื้นที่จัดเก็บ 300,000 รายการ

ระบบงานบุคคล

HumanResourceManagement

    เราให้บริการระบบบริหารทรัพยากรบุคคลครบวงจรผ่านอินเตอร์เน็ต ไม่จำกัดสถานที่ โดยระบบประกอบด้วย ระบบบันทึกเวลาซึ่งช่วยให้การจัดการพนักงานในแต่ละวันเป็นเรื่องง่ายไม่ยุ่งยากประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย พนักงานสามารถดูเวลาทำงานของตนเองได้ รวมถึงทำการขออนุมัติลาต่างๆ ได้ผ่านระบบ โดยไม่ต้องใช้กระดาษ ไม่ต้องกังวลเรื่องของเอกสารสูญหาย รวมถึงลดจำนวนบุคลากรที่ต้องใช้ในการจัดการด้านเอกสารต่างๆ

อ่านต่อ

รับทำเงินเดือน

    เราให้บริการด้านงานทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมถึงการดูแลทะเบียนประวัติพนักงาน, การจัดการเรื่องระบบบันทึกเวลาทำงาน, รวมถึงการทำเงินเดือนและการจ่ายเงินเดือน เริ่มต้นที่ 3,500 บาทต่อเดือน

อ่านต่อ


553/155 หมู่บ้านสราญสิริ ถนนประชาอุทิศ
แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140
โทร. 08-1205-0996, 08-1205-0942
อีเมล์ : services@duoaccounting.com
        Accounting      Payroll Outsourcing       Web Hosting